કબીલપોર , નવસારી ખાતે કેજલ લાઇફ ઈન મલ્ટી સ્પેશ્યાલીટી હોસ્પિટલનું ઉદ્ગાટન ગુજરાત રાજ્યના આરોગ્યમંત્રી માન. શ્રી Kishor Kanani MLA 161-Varachha જી ના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યું.

10 September , 2018

કબીલપોર , નવસારી ખાતે કેજલ લાઇફ ઈન મલ્ટી સ્પેશ્યાલીટી હોસ્પિટલનું ઉદ્ગાટન ગુજરાત રાજ્યના આરોગ્યમંત્રી માન. શ્રી Kishor Kanani MLA 161-Varachha જી ના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યું.