ખરવર નગર, ખટોદરાના રહીશો ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહી, વહેલી સવારે ગણેશ વિસર્જનની પ્રક્રિયામાં જોડાયા.

23 September , 2018

ખરવર નગર, ખટોદરાના રહીશો ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહી વહેલી સવારે ગણેશ વિસર્જનની પ્રક્રિયામાં જોડાયા.