બીલીમોરા, ચીખલી અને મજીગામ ખાતે વિવિધ ગણેશ મંડળોની ગણેશ વિસર્જન યાત્રાની મુલાકાત લીધી, ખુબ જ શાંતિપૂર્ણ અને ભક્તિમય વાતાવરણમાં ગણેશ વિસર્જનની પ્રક્રિયા પૂરી થઇ

23 September , 2018

બીલીમોરા, ચીખલી અને મજીગામ ખાતે વિવિધ ગણેશ મંડળોની ગણેશ વિસર્જન યાત્રાની મુલાકાત લીધી, ખુબ જ શાંતિપૂર્ણ અને ભક્તિમય વાતાવરણમાં ગણેશ વિસર્જનની પ્રક્રિયા પૂરી થઇ