નવસારી ખાતે ગણેશ વિસર્જન યાત્રાની મુલાકાત લીધી ખુબ જ શાંતિપૂર્ણ અને ભક્તિમય વાતાવરણમાં ગણેશ વિસર્જનની પ્રક્રિયા પૂરી થઇ

18 September , 2023

નવસારી ખાતે ગણેશ વિસર્જન યાત્રાની મુલાકાત લીધી ખુબ જ શાંતિપૂર્ણ અને ભક્તિમય વાતાવરણમાં ગણેશ વિસર્જનની પ્રક્રિયા પૂરી થઇ