કનકપુર કંસાડ ખાતે મીંઢોળા નદી સ્થિત ઓવરની મુલાકાત લીધી.

18 September , 2023

કનકપુર કંસાડ ખાતે મીંઢોળા નદી સ્થિત ઓવરની મુલાકાત લીધી.