જી.સી.ઈ.આર.ટી. ગાંધીનગર પ્રેરિત જીલ્લા શિક્ષણ તાલીમ ભવન નવસારી માર્ગદર્શિત તાલુકા પંચાયત જલાલપોર આયોજિત વિજ્ઞાન ગણિત પર્યાવરણ પ્રદર્શન ૨૦૧૮-૧૯માં હાજરી આપી.

25 September , 2018

જી.સી.ઈ.આર.ટી. ગાંધીનગર પ્રેરિત જીલ્લા શિક્ષણ તાલીમ ભવન નવસારી માર્ગદર્શિત તાલુકા પંચાયત જલાલપોર આયોજિત વિજ્ઞાન ગણિત પર્યાવરણ પ્રદર્શન ૨૦૧૮-૧૯માં હાજરી આપી.