પંડિત દિનદયાળ ઉપાધ્યાય જન્મશતાબ્દી વર્ષ નિમિત્તે સચિન નગર ભાજપા, કનકપુર-કનસાડ નગર ભાજપા, સમર્પણ મલ્ટીસ્પેશ્યાલીટી હોસ્પિટલ તેમજ RCC લાજપોર-સચિન દ્વારા ફ્રી સર્વ રોગ નિદાન કેમ્પ તથા દવા વિતરણ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

25 September , 2018

પંડિત દિનદયાળ ઉપાધ્યાય જન્મશતાબ્દી વર્ષ નિમિત્તે સચિન નગર ભાજપા, કનકપુર-કનસાડ નગર ભાજપા, સમર્પણ મલ્ટીસ્પેશ્યાલીટી હોસ્પિટલ તેમજ RCC લાજપોર-સચિન દ્વારા ફ્રી સર્વ રોગ નિદાન કેમ્પ તથા દવા વિતરણ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.