પ્રગતિ મંડળ સંચાલિત પ્રગતિ વિદ્યાલય દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગી વિકાસના ધ્યેયને સાર્થક કરવા " વિશિષ્ટ તાલીમનું લોચીંગ " બેગમપુરા ખાતે કરવામાં આવ્યું.

25 September , 2018

પ્રગતિ મંડળ સંચાલિત પ્રગતિ વિદ્યાલય દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગી વિકાસના ધ્યેયને સાર્થક કરવા " વિશિષ્ટ તાલીમનું લોચીંગ " બેગમપુરા ખાતે કરવામાં આવ્યું.