શ્રી ગુરુ પુષ્કર દેવેન્દ્ર ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા નારી સ્વાવલંબન અને સશક્તિકરણનો કાર્યક્રમ વેસુ ખાતે યોજાયો.

26 September , 2018

શ્રી ગુરુ પુષ્કર દેવેન્દ્ર ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા નારી સ્વાવલંબન અને સશક્તિકરણનો કાર્યક્રમ વેસુ ખાતે યોજાયો.