ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સુરત જિલ્લા કારોબારીની બેઠક, આર્ય સમાજની વાડી પલસાણા ખાતે યોજાઈ.

27 September , 2018

ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સુરત જિલ્લા કારોબારીની બેઠક આર્ય સમાજની વાડી પલસાણા ખાતે યોજાઈ.