કનકપુર કંસાડ ખાતે મીંઢોળા નદી સ્થિત ઓવરની મુલાકાત લીધી.

23 September , 2018

સુરત ખાતે વિવિધ ગણેશમંડળોની વિઘ્નહર્તાની વિસર્જન યાત્રાની મુલાકાત લઈ ખૂબ જ શાંતિ પૂર્ણ વાતાવરણમાં વિસર્જન યાત્રા પૂર્ણ કરવા અપીલ કરી.

કનકપુર કંસાડ ખાતે મીંઢોળા નદી સ્થિત ઓવરની મુલાકાત લીધી.