મજુરા વિસ્તારના ધારાસભ્ય શ્રી હર્ષભાઈ સંધવીના ધર્મપત્ની દ્વારા ૮ દિવસના ઉપવાસની તપસ્યા કરવામાં આવી હતી જેમના પારણા પ્રસંગે આજે હાજરી આપી.

15 September , 2018

મજુરા વિસ્તારના ધારાસભ્ય શ્રી હર્ષભાઈ સંધવીના ધર્મપત્ની દ્વારા ૮ દિવસના ઉપવાસની તપસ્યા કરવામાં આવી હતી જેમના પારણા પ્રસંગે આજે હાજરી આપી.