વોર્ડ નં ૨૭ના કોર્પોરેટર શ્રી ડી.એમ.વાનખેડે દ્વારા '"રક્તદાન શિબિર" નું આયોજન કરવામાં આવ્યું

16 September , 2018

વોર્ડ નં ૨૭ના કોર્પોરેટર શ્રી ડી.એમ.વાનખેડે દ્વારા '"રક્તદાન શિબિર" નું આયોજન કરવામાં આવ્યું