શ્રી મરોલી કાંઠા વિભાગ કોળી સમાજ દ્વારા આજરોજ ખેડૂતોને સિંચાઇને બાબતે થતો અન્યાય દૂર કરવા બાબતે અરજી આપવામાં આવી

17 September , 2018

શ્રી મરોલી કાંઠા વિભાગ કોળી સમાજ દ્વારા આજરોજ ખેડૂતોને સિંચાઇને બાબતે થતો અન્યાય દૂર કરવા બાબતે અરજી આપવામાં આવી