લીંબાયત વિધાનસભામાં આવેલ વિવિધ ૧૨૫ જેટલી શ્રી ગણેશજીની પ્રતિમાઓની આરતી તથા દર્શનનો લાભ લીધો

17 September , 2018

લીંબાયત વિધાનસભામાં આવેલ વિવિધ ૧૨૫ જેટલી શ્રી ગણેશજીની પ્રતિમાઓની આરતી તથા દર્શનનો લાભ લીધો