આપણા આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના જન્મદિન નિમિત્તે “અતુલ્ય શક્તિ દિવસે” અતુલ બેકરી દ્વારા “બર્થ ડે કાર્નિવલ”ની ઉજવણી કરવામાં આવી.

17 September , 2018

આપણા આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના જન્મદિન નિમિત્તે “અતુલ્ય શક્તિ દિવસે” અતુલ બેકરી દ્વારા “બર્થ ડે કાર્નિવલ”ની ઉજવણી કરવામાં આવી.