ઉધના વિધાનસભામાં આવેલ વોર્ડ નં ૧૯,૨૩,૨૭, અને ૨૯ના વિવિધ ૬૮ જેટલી શ્રી ગણેશજીની પ્રતિમાઓની આરતી તથા દર્શનનો લાભ લીધો

18 September , 2018

ઉધના વિધાનસભામાં આવેલ વોર્ડ નં ૧૯,૨૩,૨૭, અને ૨૯ના વિવિધ ૬૮ જેટલી શ્રી ગણેશજીની પ્રતિમાઓની આરતી તથા દર્શનનો લાભ લીધો