ઉધના વિધાનસભામાં આવેલ વોર્ડ નં ૨૭ના વિવિધ શ્રી ગણેશજીની પ્રતિમાઓની આરતી તથા દર્શનનો લાભ લીધો

17 September , 2018

ઉધના વિધાનસભામાં આવેલ વોર્ડ નં ૨૭ના વિવિધ શ્રી ગણેશજીની પ્રતિમાઓની આરતી તથા દર્શનનો લાભ લીધો