ચાસા ગામ ચીખલી ખાતે મુખ્ય પ્રાથમિક શાળાના નવનિર્મિત મકાનનો લોકાર્પણ સમારોહ યોજાયો.

20 September , 2018

ચાસા ગામ ચીખલી ખાતે મુખ્ય પ્રાથમિક શાળાના નવનિર્મિત મકાનનો લોકાર્પણ સમારોહ યોજાયો.