સૌ પ્રથમવાર સુરત ખાતે બે દિવસ માટે યોજાયેલ "કંપની સેક્રેટરી" ની રીજીયોનલ કોન્ફરન્સ માં હાજરી આપી.

04 August , 2018

સૌ પ્રથમવાર સુરત ખાતે બે દિવસ માટે યોજાયેલ "કંપની સેક્રેટરી" ની રીજીયોનલ કોન્ફરન્સ માં હાજરી આપી