ધી સધન ગુજરાત ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સ દ્વારા આયોજિત યાર્ન એક્ષ્પો-૨૦૧૮નું ઉદ્ગાટન માન. કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી Smriti Zubin Irani જી દ્વારા કરવામાં આવ્યું

04 August , 2018

ધી સધન ગુજરાત ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સ દ્વારા આયોજિત યાર્ન એક્ષ્પો-૨૦૧૮નું ઉદ્ગાટન માન. કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી Smriti Zubin Irani જી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.