આજરોજ પાંડેસરા ખાતે ગણેશ ઉત્સવ સમિતિના કાર્યાલયનું ઉદ્દગાટન કરવામાં આવ્યું.

05 August , 2018

આજરોજ પાંડેસરા ખાતે ગણેશ ઉત્સવ સમિતિના કાર્યાલયનું ઉદ્દગાટન કરવામાં આવ્યું.