દક્ષિણ ગુજરાત પાવર લીફટીંગ સ્પર્ધા વિજેતા ઉમેદવારને ટ્રોફી આપી યુવાઓને રમત-ગમત પ્રત્યે પ્રોત્સાહન પૂરું પાડ્યું

09 July , 2018

દક્ષિણ ગુજરાત પાવર લીફટીંગ સ્પર્ધા વિજેતા ઉમેદવારને ટ્રોફી આપી યુવાઓને રમત-ગમત પ્રત્યે પ્રોત્સાહન પૂરું પાડ્યું.