સુરત શહેરના પ્રભારીમંત્રી માન. શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ સાથે ભા.જ.પા. કાર્યાલય ખાતે મીટીંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું

01 July , 2018

સુરત શહેરના પ્રભારીમંત્રી માન. શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ સાથે ભા.જ.પા. કાર્યાલય ખાતે મીટીંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું