વિકાસ, સમૃદ્ધિ, સન્માન મહિલા સશક્તિકરણ કાર્યક્રમ અંતર્ગત સોલાર ચરખા મિશનમાં જોડાયેલ લીંબાયત વિધાનસભા વિસ્તારની બહેનોને પ્રથમ ચેક અર્પણ વિધિનો કાર્યક્રમ યોજાયો

01 July , 2018

વિકાસ, સમૃદ્ધિ, સન્માન
મહિલા સશક્તિકરણ કાર્યક્રમ અંતર્ગત સોલાર ચરખા મિશનમાં જોડાયેલ લીંબાયત વિધાનસભા વિસ્તારની બહેનોને પ્રથમ ચેક અર્પણ વિધિનો કાર્યક્રમ યોજાયો