શ્રી મરોલી કાંઠા વિભાગ સાર્વજનિક સ્મશાન ભૂમિ ટ્રસ્ટ દ્વારા ભીનાર, જલાલપોર ખાતે સ્મશાન ભૂમિનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું

19 June , 2018

શ્રી મરોલી કાંઠા વિભાગ સાર્વજનિક સ્મશાન ભૂમિ ટ્રસ્ટ દ્વારા ભીનાર, જલાલપોર ખાતે સ્મશાન ભૂમિનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું