ગ્રામ્ય વિસ્તારના શાળા પ્રવેશોત્સવના બીજા દિવસે નવસારીના ઉન ગામની સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ ખાતે બાળકોનો શાળામાં પ્રવેશ કરાવ્યો

15 June , 2018

ગ્રામ્ય વિસ્તારના શાળા પ્રવેશોત્સવના બીજા દિવસે નવસારીના ઉન ગામની સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ ખાતે બાળકોનો શાળામાં પ્રવેશ કરાવ્યો