સચીન તથા કડોદરા નગર પાલિકાના નવનિયુક્ત પ્રમુખ મનોજસિંહ સોલંકી અને ઉપપ્રમુખ શ્રી તેજલબેન મિસ્ત્રી સાથે મુલાકાત કરી.

06 June , 2018

સચીન તથા કડોદરા નગર પાલિકાના નવનિયુક્ત પ્રમુખ મનોજસિંહ સોલંકી અને ઉપપ્રમુખ શ્રી તેજલબેન મિસ્ત્રી સાથે મુલાકાત કરી.