મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે      

Join Volunteers

ચંદ્રવાસણસુપા ગામ સ્થિત નવાગામ વિભાગ સેવા સહકારી મંડળી લી. ના નવનિર્મિત ગોડાઉનનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું

02 June , 2018

ચંદ્રવાસણસુપા ગામ સ્થિત નવાગામ વિભાગ સેવા સહકારી મંડળી લી. ના નવનિર્મિત ગોડાઉનનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું