ચંદ્રવાસણસુપા ગામ સ્થિત નવાગામ વિભાગ સેવા સહકારી મંડળી લી. ના નવનિર્મિત ગોડાઉનનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું

02 June , 2018

ચંદ્રવાસણસુપા ગામ સ્થિત નવાગામ વિભાગ સેવા સહકારી મંડળી લી. ના નવનિર્મિત ગોડાઉનનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું