મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે      

Join Volunteers

ચંદ્રવાસણસુપા ગામ, નવસારી સ્થિત સ્વામીનારાયણ મંદિરમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક દર્શન અને પૂજન કરી સૌ માટે મંગલ કામના કરી હતી

02 June , 2018

ચંદ્રવાસણસુપા ગામ, નવસારી સ્થિત સ્વામીનારાયણ મંદિરમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક દર્શન અને પૂજન કરી સૌ માટે મંગલ કામના કરી હતી