ચંદ્રવાસણસુપા ગામ, નવસારી સ્થિત સ્વામીનારાયણ મંદિરમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક દર્શન અને પૂજન કરી સૌ માટે મંગલ કામના કરી હતી

02 June , 2018

ચંદ્રવાસણસુપા ગામ, નવસારી સ્થિત સ્વામીનારાયણ મંદિરમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક દર્શન અને પૂજન કરી સૌ માટે મંગલ કામના કરી હતી