એર એશિયા દ્વારા શરુ થયેલ બેંગ્લોર-સુરત બેંગ્લોરની નવી ચાલુ થયેલ ફ્લાઈટનું સુરત એરપોર્ટ ખાતે વોટરકેનથી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું

01 June , 2018

એર એશિયા દ્વારા શરુ થયેલ બેંગ્લોર-સુરત બેંગ્લોરની નવી ચાલુ થયેલ ફ્લાઈટનું સુરત એરપોર્ટ ખાતે વોટરકેનથી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું