મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે      

Join Volunteers

વિઝન ફોર ન્યૂ ઇન્ડિયા હેઠળ સાંસદ સાથે સંવાદ મન કી બાત સ્ટેશન સહાયક (કુલીઓ) કે સાથ કાર્યક્રમનુ આયોજન

27 May , 2018

આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ ની *"सबका साथ, सबका विकास"* ધારણા પૂર્ણ કરવા માટેની દ્રષ્ટિ સાથે, વિઝન ફોર ન્યૂ ઇન્ડિયા હેઠળ સાંસદ સાથે સંવાદ મન કી બાત સ્ટેશન સહાયક (કુલીઓ) કે સાથ કાર્યક્રમનુ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.