સાંસદ સાથે સંવાદ: ખેડૂત સશક્તિકરણ - અંતર્ગત ધારાસભ્યશ્રીઓ અને સરકારના અધીકારીઓ સાથે હાજર રહી યોજનાકીય માહીતી આપી અને ખેડુત-ખેતી ના પ્રશ્નોની વિસ્તુત ચચાઁ વિચારણા કરી.

13 May , 2018

સાંસદ સાથે સંવાદ: ખેડૂત સશક્તિકરણ - અંતર્ગત ધારાસભ્યશ્રીઓ અને સરકારના અધીકારીઓ સાથે હાજર રહી યોજનાકીય માહીતી આપી અને ખેડુત-ખેતી ના પ્રશ્નોની વિસ્તુત ચચાઁ વિચારણા કરી.