દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની ચામારાજાનગર ખાતે આયોજિત ભવ્ય સભા

01 May , 2018

આગામી કર્ણાટક વિધાનસભાની ચુંટણીને અનુલક્ષીને દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની ચામારાજાનગર ખાતે આયોજિત ભવ્ય સભા