ચીખલી સ્મશન સંચાલન મંડળ શ્રી મગનભાઇ વી. લાડ (બોમ્બે ટેલર) પ્રેમીલાબેન લાડ ગેસ અગ્નિસંસ્કાર ધામનો લોકાર્પણ સમારોહ

22 April , 2018

ચીખલી સ્મશન સંચાલન મંડળ શ્રી મગનભાઇ વી. લાડ (બોમ્બે ટેલર) પ્રેમીલાબેન લાડ  ગેસ અગ્નિસંસ્કાર ધામનો લોકાર્પણ સમારોહ