સુરત ડાયમંડ એસોસિએશન દ્વારા પોલિસ અભિવાદન સમારોહ ગુજરાતના મુખ્મંત્રી માન. શ્રી Vijay Rupani જી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો

13 April , 2018

સુરત ડાયમંડ એસોસિએશન દ્વારા પોલિસ અભિવાદન સમારોહ ગુજરાતના મુખ્મંત્રી માન. શ્રી Vijay Rupani જી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો.