મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

38th Foundation Day of Bharatiya Janata Party (BJP)

06 April , 2018

Heartfelt Greetings to all my brothers & sisters on the 38th Foundation Day of Bharatiya Janata Party (BJP) !!
On this occasion I would like to pay my respects & gratitude to all the BJP Leaders & all our Karyakartas who strove to make the worlds strongest foundation for our Party..