ભારતીય જનતા પાર્ટી મહિલા મોરચા સુરત મહાનગર અને ૧૬૩ લીંબાયત વિધાનસભા દ્વારા મહિલા સંમેલનનું આયોજન C.N.G. પંપ પાસે, નવાગામ, ડીંડોલી ખાતે કરવામાં આવ્યું...

10 September , 2017

ભારતીય જનતા પાર્ટી મહિલા મોરચા સુરત મહાનગર અને ૧૬૩ લીંબાયત વિધાનસભા દ્વારા મહિલા સંમેલનનું આયોજન C.N.G. પંપ પાસે, નવાગામ, ડીંડોલી ખાતે કરવામાં આવ્યું...