રાજગીરી ગામ તાલુકો ચોર્યાસીના ગ્રામજનોએ આજે ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવ દુર કરવા માટે મને રજૂઆત કરી

31 March , 2018

રાજગીરી ગામ તાલુકો ચોર્યાસીના ગ્રામજનોએ આજે ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવ દુર કરવા માટે મને રજૂઆત કરી