ગણદેવી નગરપાલિકા દ્વારા સ્મશાનભૂમિ ખાતે હોલનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું

01 April , 2018

ગણદેવી નગરપાલિકા દ્વારા સ્મશાનભૂમિ ખાતે હોલનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું.