આદરણીય સાંસદ શ્રી સી. આર. પાટીલ સાહેબ તેમજ યુથ ફોર ગુજરાતના અધ્યક્ષ શ્રી જીગ્નેશભાઈ પાટીલની આગેવાનીમાં શુભેચ્છા મુલાકાત થઈ

29 March , 2018

આદરણીય સાંસદ શ્રી સી. આર. પાટીલ સાહેબ તેમજ યુથ ફોર ગુજરાતના અધ્યક્ષ શ્રી જીગ્નેશભાઈ પાટીલની આગેવાનીમાં શુભેચ્છા મુલાકાત થઈ