મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે      

Join Volunteers

આદરણીય સાંસદ શ્રી સી. આર. પાટીલ સાહેબ તેમજ યુથ ફોર ગુજરાતના અધ્યક્ષ શ્રી જીગ્નેશભાઈ પાટીલની આગેવાનીમાં શુભેચ્છા મુલાકાત થઈ

29 March , 2018

આદરણીય સાંસદ શ્રી સી. આર. પાટીલ સાહેબ તેમજ યુથ ફોર ગુજરાતના અધ્યક્ષ શ્રી જીગ્નેશભાઈ પાટીલની આગેવાનીમાં શુભેચ્છા મુલાકાત થઈ