રાજસ્થાન સરકારમાં ગૃહમંત્રી માન. શ્રી ગુલાબચંદ કટારીયાજીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં જૈન સમાજ અને ઓરડિયા પરિવાર દ્વારા ગેટ ટુ ગેધરના કાર્યક્રમ

01 December , 2017

રાજસ્થાન સરકારમાં ગૃહમંત્રી માન. શ્રી ગુલાબચંદ કટારીયાજીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં જૈન સમાજ અને ઓરડિયા પરિવાર દ્વારા ગેટ ટુ ગેધરના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.