ઉત્તર ભારતીય સમાજના ભાઈઓ કોંગ્રેસની જાતિવાદ અને સંપ્રદાયવાદની રાજનીતિ છોડી આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી માં જોડાયા

06 December , 2017

ઉત્તર ભારતીય સમાજના ભાઈઓ કોંગ્રેસની જાતિવાદ અને સંપ્રદાયવાદની રાજનીતિ છોડી આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી માં જોડાયા