ભારતીય જનતા પાર્ટી સુરત જિલ્લા દ્વારા આયોજિત નવનિયુક્ત મંત્રીશ્રીઓ અને ધારાસભ્યશ્રીઓનો સન્માન સમારોહ કેદારેશ્વર મંદિર, બારડોલી

08 January , 2018

ભારતીય જનતા પાર્ટી સુરત જિલ્લા દ્વારા આયોજિત નવનિયુક્ત મંત્રીશ્રીઓ અને ધારાસભ્યશ્રીઓનો સન્માન સમારોહ કેદારેશ્વર મંદિર, બારડોલી