“વિજય વિશ્વાસ (રીક્ષા ) રેલી”

16 November , 2017

ભારતીય જનતા પાર્ટી સુરત મહાનગર અયોજીત નવસારી લોકસભામાં આવેલ (લિંબાયત, ઉધના, ચોર્યાસી અને મજુરા) વિધાનસભાની સંયુક્ત “વિજય વિશ્વાસ (રીક્ષા ) રેલી” ની તસ્વીરી ઝલક...