શ્રી ડીંડોલી ખરવાસ વિભાગ કેળવણી મંડળ સંચાલિત શ્રી જવાહર વિદ્યાલય સણીયા કણદે શાળાનો વાર્ષિકોત્સવ યોજાયો.

11 January , 2018

શ્રી ડીંડોલી ખરવાસ વિભાગ કેળવણી મંડળ સંચાલિત શ્રી જવાહર વિદ્યાલય સણીયા કણદે શાળાનો વાર્ષિકોત્સવ યોજાયો.