મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

एकल अभियान के तहद एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन सूरत द्वारा आज एकल कम्यूटर लेब को फ्लेग ऑफ़ कर रवाना किया |

16 February , 2018

एकल अभियान के तहद एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन सूरत द्वारा आज एकल कम्यूटर लेब को फ्लेग ऑफ़ कर रवाना किया |