ગુજરાત સરકારની સર્વ શિક્ષા અભિયાન યોજના હેઠળ ગણદેવીના વણગામ ખાતે પ્રાથમિક વિદ્યામંદિરનું લોકાર્પણ

16 February , 2018

ગુજરાત સરકારની સર્વ શિક્ષા અભિયાન યોજના હેઠળ ગણદેવીના વણગામ ખાતે પ્રાથમિક વિદ્યામંદિરનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું.