શ્રી અગાસી પરિવાર દ્વારા આજરોજ શ્રી અગાસી માતાજીની ૧૮મી સાલગીરી મહોત્સવનું ભવ્ય આયોજન અમલસાડ ખાતે કરવામાં આવ્યું.

26 January , 2018

શ્રી અગાસી પરિવાર દ્વારા આજરોજ શ્રી અગાસી માતાજીની ૧૮મી સાલગીરી મહોત્સવનું ભવ્ય આયોજન અમલસાડ ખાતે કરવામાં આવ્યું.