આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત, રાજસ્થાન સમાજના સભ્યો, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટના સભ્યો આને દક્ષિણ ગુજરાત ટ્રેડર્સ એશોસિએશનના સભ્યો સાથે.

27 March , 2018

આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત, રાજસ્થાન સમાજના સભ્યો, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટના સભ્યો આને દક્ષિણ ગુજરાત ટ્રેડર્સ એશોસિએશનના સભ્યો સાથે.