મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે      

Join Volunteers

આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત, રાજસ્થાન સમાજના સભ્યો, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટના સભ્યો આને દક્ષિણ ગુજરાત ટ્રેડર્સ એશોસિએશનના સભ્યો સાથે.

27 March , 2018

આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત, રાજસ્થાન સમાજના સભ્યો, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટના સભ્યો આને દક્ષિણ ગુજરાત ટ્રેડર્સ એશોસિએશનના સભ્યો સાથે.